Isplata dobiti vlasnicima

Ovo je dio zbog kojeg svi poduzetnici i kreću u samostalne vode. Znaci isplata dobiti tekuće godine.

No prije isplate dobiti tekuće godine, koje je iskazano u financijskim izvještajima prvo se moraju pokriti eventualni gubici iz ranijih godina. Ako društvo ima prikazane gubitke u bilanci, koji još nisu pokriveni. Važno je napomenuti da će ti gubici ranijih godina, također i smanjiti osnovicu za plaćanje poreza.

Nakon što su pokriveni gubici, društvo mora prijaviti i platiti porez na dobit. Od 01.01.2021. godine stope poreza na dobit su 10% za društva s prihodima do 7.500.000,00 kn i 18% ako su prihodi prešli 7.500.000,01 u tekućoj godini. Za 2020. godinu još vrijedi stopa od 12% za poduzeća s prihodima do 7.500.000,00 kn u tekućoj godini.

Nakon toga dionička društva (d.d.) i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) imaju obvezu formiranja zakonskih rezervi. Dionička društva još imaju obvezu dio dobiti rasporediti u rezerve iz dobiti, ako je to određeno društvenim Ugovorom ili statutom.

Tek sada preostala dobit se može isplatiti članovima društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i dioničarima (d.d.). O isplati dobiti odlučuje skupština (d.o.o. i j.d.o.o.), odnosno glavna skupština (d.d.).

Zakonski nije određen raspored isplate dobiti. To znaci da se može isplatiti dobit tekuće godine, ali i zadržana dobit prethodnih godina. Možemo još napomenuti da društvo može isplatiti i predujam dobiti, ali samo do iznosa kojeg pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka.

Dobit se može isplatiti tek nakon što skupština ili glavna skupština usvoji financijske izvještaje i donese odluku o podjeli dobiti.

Isplata udjela u dobiti podliježe oporezivanju na kapitalnu dobit. Oporezivanje ovisi dali se isplaćuje dobit fizičkim ili pravnim osobama. I jesu li oni rezidenti ili nerezidenti republike Hrvatske.

Isplata rezidentima fizičkim osobama

Fizičkim osobama rezidentima isplata dobiti oporezuje se porezom na dohodak od kapitala po stopi od 10% i pripadajućim prirezom. Dobit ostvarena u razdoblju do 31.12.2000. i od 01.01.2005. – 29.02.2012. se ne oporezuje.

Pravnim osobama rezidentima republike hrvatske se oporezuje se.

Pri isplati udjela u dobiti/dividende, društvo isplatitelj ima obvezu obračunavanja i uplaćivanja poreza i prireza. Kao i izvještavanja u JOPPD obrascu. Isplata dobiti mora se isplatiti na tekući ili žiro račun člana društva ili dioničara.

Knjigovodstvo zagreb

Isplata dobiti vlasnicima nerezidentima

Fizičkim osobama nerezidentima oporezuje se dohodak od kapitala od 10%, bez prireza.

Pravnim osobama oporezuje se porez po odbitku od 10%, osim ako međunarodnim Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije ugovoreno. Ako je međunarodnim Ugovorom pripisana niža stopa poreza isplatitelj dobiti mora imati ovjereni obrazac “Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanja od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende” prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države rezidentnosti nerezidenta.

U slučaju da se dobit isplaćuje povezanom društvu iz države članice Europske unije, društvo nema obvezu obračuna poreza po odbitku. U tom slučaju povezano društvo se smatra ono koje ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva koje isplaćuje dobit ili dividendu. Te taj udjel mora imati najmanje 24 mjeseca neprekidno.

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Sva financijska pitanja prepustite našem timu

Nove poduzetnike savjetujemo i vodimo skroz od izrade i predaje poslovnog plana za dobivanje potpora za samozapošljavanje, do otvaranja poduzeća, prijave na poreznu, mirovinsko osiguranje, otvaranja računa u banci, do samog pokretanja poslovanja.

Kontaktirajte nas
Placeholder