Korisne informacije

Neoporezive isplate 2024

DNEVNICE, DODACI, NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT

Red. br. Vrste isplate Svota Mogućnost isplate djelatniku Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku
1 Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika). Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 % do 30,00 (do 21,00 eura ako je osiguran jedan obrok, do 12,00 eura, ako su osigurana dva obroka) gotovina / račun zaštićeni račun
2 Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 % do 15,00 eura (do 10,50 eura ako je osiguran jedan obrok, do 6,00 eura, ako su osigurana dva obroka) gotovina / račun zaštićeni račun
3 Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (tablica 2) gotovina / račun zaštićeni račun
4 Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %. do 50% svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (prema tablici 2) gotovina / račun zaštićeni račun
5 Pomorski dodatak do 40,00 eura dnevno gotovina / račun zaštićeni račun
6 Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 60,00 eura dnevno gotovina /račun zaštićeni račun
7 Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu gotovina / račun zaštićeni račun
8 Naknade za odvojeni život od obitelji do 280,00 eura mjesečno gotovina / račun redovan račun

NAKNADE RAZNIH TROŠKOVA

Red. br. Vrste isplate Svota Mogućnost isplate djelatniku Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku
1 Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka gotovina / račun zaštićeni račun
2 Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka gotovina / račun zaštićeni račun
3 Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte gotovina / račun zaštićeni račun
4 Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnja i sl. putovanja) do 0,50 eura po km gotovina / račun za sl. putovanja na zaštićeni, loko vožnja na redovni račun
5 Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (međusobno se isključuje s br. 6) do 1.200,00 eura godišnje (ne treba pravdati utrošak) račun zaštićeni račun
6 Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena (međusobno se isključuje s br. 5) do 1.800,00 eura godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca ne isplaćuje se /
7 Troškovi smještaja radnika na temelju pravovaljane dokumentacije. Priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja izvršena do visine stvarnih izdataka račun redovan račun
8 Naknade za troškove skrbi djece radnika isplaćene na račun temeljem pravovaljane dokumentacije ustanova predškolskog odgoja pravnih i fizičkih osoba registriranih za skrb djece predškolske dobi do visine stvarnih izdataka na račun redovan račun
9 Naknade za troškove ugostiteljskih, turističkih i sličnih usluga namijenjenih odmoru, prema propisima Ministarstva turizma (CRO kartica) do 400,00 eura godišnje na CRO karticu /
10 Sistematski pregledi (uvjet da su omogućeni svim radnicima) do visine stvarnih izdataka nema isplate /
11 Novčane paušalne naknade za podmirenje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 4,00 eura po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 eura mjesečno na račun zaštićeni račun
12 Testiranje na zarazne bolesti do visine stvarnih izdataka plaćanje po računu / na račun / gotovina zaštićeni račun
13 Cijepljenje protiv zaraznih bolesti do visine stvarnih izdataka plaćanje po računu / na račun / gotovina zaštićeni račun

OTPREMNINE, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE, DAROVI, VODA I NAPITCI

Red. br. Vrste isplate Svota Mogućnost isplate djelatniku Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku
1 Otpremnine kod odlaska u mirovinu do 1.400,00 eura gotovina / račun redovan račun
2 Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanog otkaza, prema Zakonu do 896,00 eura za svaku navršenu godinu kod tog poslodavca gotovina / račun redovan račun
3 Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do 1.120,00 eura za svaku navršenu godinu kod tog poslodavca gotovina / račun redovan račun
4 Prigodne nagrade (Božićnica, uskršnjica, regres…) do 700,00 eura godišnje gotovina / račun zaštićeni račun
5 Dar u naravi (dar u stvarima, poklon bonovi, darovne kartice…) do 133,00 eura (uključen PDV) godišnje nema isplate /
6 Dar djetetu do 15 godine života (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 140,00 eura godišnje gotovina / račun zaštićeni račun
7 Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici nagrađivanja do 1.120,00 eura godišnje račun zaštićeni račun
8 Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka s alkoholom) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima u vrijeme radnog vremena u visini stvarnih izdataka (bez odbitka PDV-a) nema isplate /

POTPORE I PREMIJE OSIGURANJA

Red. br. Vrste isplate Svota Mogućnost isplate djelatniku Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku
1 Potpora za rođenje djeteta do 1.400,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
2 Potpore zbog invalidnosti radnika do 560,00 eura godišnje gotovina / račun zaštićeni račun
3 Potpore za slučaj smrti radnika do 995,43 eura gotovina / račun zaštićeni račun
4 Jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (roditelji, djeca, bračni drug, obitelj bračnog druga, ostalih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je radnik imenovan skrbnikom prema posebnom Zakonu) do 560,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
5 Potpora kod bolovanja radnika neprekidno 90 dana. Razdoblje se ne mora odnositi na jednu kalendarsku godinu do 560,00 eura godišnje gotovina / račun zaštićeni račun
6 Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (plaća se direktno u fond) do 66,36 eura mjesečno nema isplate /
7 Premije dobrovoljnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja na temeljnu pravovaljane dokumentacije do 500,00 eura godišnje podmirene bezgotovinskim putem nema isplate /

JUBILARNE NAGRADE

Red. br. Vrste isplate Svota Mogućnost isplate djelatniku Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku
1 Za navršenih 10 godina radnog staža do 280,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
2 Za navršenih 15 godina radnog staža do 336,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
3 Za navršenih 20 godina radnog staža do 392,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
4 Za navršenih 25 godina radnog staža do 448,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
5 Za navršenih 30 godina radnog staža do 504,00 eura
6 Za navršenih 35 godina radnog staža do 560,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun
7 Za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 672,00 eura gotovina / račun zaštićeni račun

PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I OSTALI PRIMITCI  NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Red. br. Vrste isplate Svota Mogućnost isplate djelatniku Vrsta računa u slučaju isplate ovršenom djelatniku
1 Darovanje za zdravstvene potrebe (operacija, lijekovi, ortopedska pomagala), ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim zdravstvenim osiguranjem. Isplata temeljem pravovaljane dokumentacije prema odluci uz namjensko trošenje sredstava, odnosno neutrošena sredstva se daruju dalje za zdravstvene potrebe žiro račun / račun ustanova redovan račun
2 Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 560,00 eura mjesečno račun redovan račun
3 Jednokratna potpora djeci u slučaju smrti roditelja koje isplaćuju jedinice lokalne samouprave na temelju svojih općih aktova neograničeno gotovina / račun redovan račun
4 Nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do 280,00 eura mjesečno račun zaštićeni račun
5 Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima do 560,00 eura mjesečno račun zaštićeni račun
6 Stipendije studentima na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima do 840,00 eura mjesečno račun zaštićeni račun
7 Stipendije sportašima za sportsko usavršavanje do 560,00 eura mjesečno račun zaštićeni račun
8 Nagrade za sportska ostvarenja do 2.800,00 eura godišnje račun redovan račun
9 Isplate sportašima amaterima prema posebnim propisima do 560,00 eura mjesečno račun redovan račun
10 Naknada za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga do 3.360,00 eura godišnje račun /

 

Sva financijska pitanja prepustite našem timu

Nove poduzetnike savjetujemo i vodimo skroz od izrade i predaje poslovnog plana za dobivanje potpora za samozapošljavanje, do otvaranja poduzeća, prijave na poreznu, mirovinsko osiguranje, otvaranja računa u banci, do samog pokretanja poslovanja.

Kontaktirajte nas
Placeholder