Porezne promjene od 01.07.2021.

Ovim zadnjim izmjena i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost usklađuje se Zakon prema odredbi Direktive Vijeća. U vezi je s isporukom dobara i prodajom usluga na daljinu. Izmjene stupaju na snagu 01.07.2021. godine i trebale bi pojednostaviti procedure i pravila s obavljanjem usluga i prodajom dobara na daljinu.

Od 01.01.2015. godine porezni obveznici koji pružaju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge imaju mogućnost primijeniti posebni postupak oporezivanja putem elektroničkog sustava MOSS.

Od 01.07.2021. godine mogućnost primjene posebnog postupka oporezivanja putem sustava MOSS proširuje se na sve usluge koje su obavljene osobama koji nisu porezni obveznici (građanima).

Što je MOSS (Mini One Stop Shop)

MOSS-ova svrha je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveza PDV-a prema svim državama članicama EU u jednoj državi članici. Prije pojave ovog sustava, porezni obveznici su se morali registrirati u svakoj državi članici prema kojoj pružaju usluge i prodaju dobra građanima. To je, naravno, kompliciralo poslovanje i prijavljivanje PDV-a, a samim time i opterećenje za poduzetnike.

Od 01.01.2015. godine mjestom obavljanja usluga (telekomunikacijskih, radijskih i televizijskih programa i elektroničkim uslugama) smatra se mjesto sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta primatelja tih usluga.

Primjer:

Ako je hrvatski poduzetnik obavio uslugu isporuke softwarea građaninu u Mađarskoj, morao se prijaviti za potrebe PDV-a u Mađarskoj te obračunati i platiti PDV u Mađarskoj.

Uvođenjem MOSS-a poduzetnici sad mogu putem sustava MOSS-a prijaviti i platiti PDV u državi članici u kojoj su prijavljeni za primjenu tog posebnog postupka. Znači danas hrvatski poduzetnik koji isporučuje software građaninu u Mađarsku, više ne mora ishoditi PDV broj u Mađarskoj, niti plaćati PDV u Mađarskoj. Sada putem MOSS sustava prijavljuje takve transakcije i plaća PDV u Hrvatskoj.

Naglašavamo kako MOSS nije obvezan, već samo dana mogućnost poduzetnicima za pojednostavljenjem postupka oporezivanja. Porezni obveznik ne mora primjenjivati posebni porezni postupak. U tom slučaju se mora registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u koju isporučuje dobra i usluge.

Postupak od 01.07.2021.

Od 01.07.2021. ova mogućnost se proširuje na isporuke svih usluga i dobara na daljinu prema građanima. To će posebno značiti e-trgovinama, jer će smanjit administrativno opterećenje i procedure.

Od 01.07.2021. MOSS postaje OSS te će posebni postupak oporezivanja moći koristiti svi porezni obveznici koji isporučuju usluge i dobra na daljinu.

Primjer:

Hrvatski poduzetnik isporučuje dobra unutar EU građanima u Sloveniji, Njemačkoj i Češkoj. Poduzetnik se može prijaviti u sustav OSS u Hrvatskoj te tim putem prijaviti i platiti obvezu PDV-a koju ima za sve isporuke u Sloveniju, Njemačku i Češku, na jednom mjestu.

Ako se primjenjuje ovaj postupak poduzetnik ne mora izdati račun za isporuku dobara na daljinu unutar EU. Obveza izdavanja računa za isporuku usluga ovisi o nacionalnim pravilima države u kojoj je porezni obveznik prijavljen. Znači ako hrvatski poduzetnik isporučuje uslugu građaninu u Sloveniji i registriran je za OSS, onda izdaje račun s hrvatskim pravilima. Napominjemo da je izdavanje računa građanima propisano Općim poreznim zakonom.

Ako se porezni obveznik prijavio za posebni postupak oporezivanja, obvezan ga je primjenjivati na sve isporuke unutar EU i za usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici u EU.

Porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj, koji je odabrao posebni postupak oporezivanja, javlja elektronski nadležnoj Poreznoj upravi, početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka oporezivanja.

Prag za porezne obveznike koji isporučuju na daljinu unutar EU.

Od 01.07.2021. godine uvodi se jedinstveni prag u iznosu od 77.000,00 kn.

Što znači da ako je porezni obveznik u prethodnoj i tekućoj godini imao vrijednost isporuka ispod 77.000,00 kn, mjesto oporezivanje je u državi članici sjedišta isporučitelja. U trenutku prelaska praga, mjesto oporezivanja postaje mjesto prebivališta primatelja usluga i dobara.

Nakon prelaska praga, poduzetnik se može prijaviti za poseban postupak oporezivanja u sustav OSS. Ako ne odabere posebni postupak oporezivanja, mora se prijaviti za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u koji isporučuje dobra i usluge.

IOSS (Import One Stop Shop)

Od 01.07.2021. ukida se oslobođenje po PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kn). Omogućuje se za dobra u pošiljkama vrijednosti do 1.135,00 kn da isporučitelj naplati PDV od kupca u prodajnoj cijeni. Onda su dobra budu oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu uz ispunjenje određenih uvjeta.

Ako poduzetnik prodaje dobra na daljinu uvezenih iz trećih zemalja, također ima mogućnost prijave u posebni postupak oporezivanja putem sustava IOSS. Uvjet je da dobra u pošiljkama nemaju veću vrijednost od 1.135,00 kn. Ovaj postupak se ne primjenjuje na dobra koja podliježu trošarinama.

Ovaj posebni postupak oporezivanja porezni obveznici mogu primijeniti bez obzira imaju li sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u EU. Porezni obveznici iz trećih zemalja moraju, u tom slučaju, imenovati posrednika.

Primjer:

Web prodaja i primjena IOSS-a

Porezni obveznik ima web katalog preko kojeg iz Kine. U pošiljkama do 1.135,00 kn, prodaje dobra koja izravno iz Kine stižu na adrese građana u Italiji, Mađarskoj i Poljskoj.

Porezni obveznik može odabrati posebni postupak oporezivanja putem sustava IOSS. Tom prilikom kod prodaje zaračunava PDV po stopama koje se koriste u zemljama isporuke. Uključuje PDV u prodajnu cijenu. Putem IOSS-a poduzetnik prijavljuje naplaćeni PDV-a od građana i plaća PDV na jednom mjestu. Prilikom uvoza dobra su oslobođena obračuna PDV-a, jer je isporučitelj predočio IOSS identifikacijski broj. Građani prilikom preuzimanja pošiljke nemaju obvezu plaćanja PDV-a jer se PDV već nalazi u plaćenoj cijeni.

Porezni obveznik ili njegov posrednik, obvezan je do zadnjeg dana u mjesecu za mjesec prije, elektronički prijaviti PDV za posebni postupak oporezivanja, bez obzira dali je u tom razdoblju imao isporuka.

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.