Nove osnovice za doprinose (2022. godina)

Izašla je naredba o novim osnovicama za doprinose, kao i nova minimalna plaća za 2022. godinu.

Donosimo primjere najčešćih osnovica (primjeri su za samca iz Zagreba)

MINIMALNA PLAĆA (2022. godina)

Djelatnik preko 30. godina Djelatnik do 30. godina
Bruto 4.687,50 4.687,50
Mirovinsko osiguranje 1. stup 703,12 703,12
Mirovinsko osiguranje 2. stup 234,38 234,38
Porez i prirez 0,00 0,00
Neto 3.750,00 3.750,00
Doprinos za zdravstvo 773,44 0,00
Ukupni trošak 5.460,94 4.687,50

DIREKTOR / ČLAN UPRAVE

Djelatnik preko 30. godina Djelatnik do 30. godina
Bruto 6.199,05 6.199,05
Mirovinsko osiguranje 1. stup 929,86 929,86
Mirovinsko osiguranje 2. stup 309,95 309,95
Dohodak 4.959,24 4.959,24
Osobni odbitak 4.000,00 4.000,00
Porezna osnovica 959,24 959,24
Porez na dohodak (20%) 191,85 191,85
Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%) 34,53 34,53
Neto 4.732,86 4.732,86
Doprinos za zdravstvo 1.022,84 0,00
Ukupni trošak 7.222,79 6.199,05

Knjigovodstvo zagreb

OBRTNIK DOBITAŠ – Poduzetnička plaća

Bruto 10.490,70
Mirovinsko osiguranje 1. stup 1.573,61
Mirovinsko osiguranje 2. stup 524,54
Dohodak 8.392,55
Osobni odbitak 4.000,00
Porezna osnovica 4.392,55
Porez na dohodak (20%) 878,51
Prirez porezu na dohodak (Zagreb – 18%) 158,13
Neto 7.355,91
Doprinos za zdravstvo 1.730,97
Ukupni trošak 12.221,67

DOPRINOSI ZA OBRTNIKA DOHODAŠA ZA 2022. GODINU

Osnovica za doprinose 6.199,05
Mirovinsko osiguranje 1. stup 929,86
Mirovinsko osiguranje 2. stup 309,95
Doprinos za zdravstvo 1.022,84
Ukupni trošak 2.262,65

DOPRINOSI PAUŠALNOG OBRTNIKA ZA 2022. GODINU

Osnovica za doprinose 3.814,80
Mirovinsko osiguranje 1. stup 572,22
Mirovinsko osiguranje 2. stup 190,74
Doprinos za zdravstvo 629,44
Ukupni trošak 1.392,40

DOPRINOSI SPORTAŠA PO ODBITKU ZA 2022. GODINU

Osnovica za doprinose 9.537,40
Mirovinsko osiguranje 1. stup 1.430,61
Mirovinsko osiguranje 2. stup 476,87
Doprinos za zdravstvo 1.573,67
Ukupni trošak 3.481,15